Polityka jakości:

  Nasze kosmetyk, meble  oraz urządzenia zostały specjalnie wyselekcjonowane i przetestowane przez zespół kosmetyczek.

Zanim zostaną dopuszczone do sprzedaży przechodzą wielomiesięczne testy.

Wszystkie spełniają najostrzejsze normy Europejskie.

Dlatego dokonując u nas zakupów masz pewność, że otrzymasz pełnowartościowy towar.


Zwrot:

.Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:


W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy zawartej w sklepie, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail:kontakt@meblotek.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres który zostanie podany korespondencyjnie przez sprzedającego ( z powodu posiadania wielu magazynów).

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

Eversun Dawid Sipowicz ul Grottgera 4/4 81-809 Sopot
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], 
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy


Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w zakówów w sklepie nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Wymiana towaru:

W przypadku zmiany decyzji dotyczącej nabytego towaru, dopuszczamy możliwość wymiany. Taka możliwość istnieje w przypadku nienaruszenia towaru oraz odesłania produktu do nas w terminie do 10 dni od daty odbioru.

Produkt proszę przesłać na adres z dopiskiem „wymiana”

Eversun
ul.Pestalozziego 5
80-445 Gdańsk
Wymianę należy uzgodnić wcześniej telefonicznie 583500077 lub mail-owo: zamowienia@eversun.pl.


Gwarancja i reklamacja:

Reklamacje mogą być składane listownie lub poprzez e-mail. Reklamowany towar proszę odesłać na powyższy adres z dopiskiem "Rekalamcja". Po zapoznaniu się z okolicznościami odpiszemy na podany adres korespondencyjny.
Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni od daty dostarczania uszkodzonego

REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

Jeśli otrzymany towar będzie niezgodny z umową (np. będzie posiadał wady techniczne; nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany; jego właściwości nie odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju; albo też gdy towar nie odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach naszych, producenta towaru lub przedstawiciela tego producenta), to niezwłocznie - a w żadnym wypadku nie później niż przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową – wyślij nam odpowiednie pisemne zawiadomienie na adres:

Eversun
ul.Pestalozziego 5
80-445 Gdańsk
- wyraźnie wskazując w treści zawiadomienia czy reklamacja dotyczy „NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ” czy też „GWARANCJI JAKOŚCI”, a w wypadku owej pierwszej opcji wskaż również koniecznie na czym polega niezgodność towaru z umową oraz czy żądasz wymiany towaru na nowy czy też dokonania przez nas nieodpłatnej wymiany towaru na nowy.
Jednocześnie odeślij towar z powrotem zwykłą przesyłką pocztową na wskazany wyżej adres.
Uwaga: nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem.
Koszty związane z odesłaniem do nas reklamowanego towaru zwrócimy Ci po otrzymaniu przesyłki – wyłącznie jednak w wypadku zasadnej reklamacji, w wysokości opłaty wg cennika Poczty Polskiej.

Za produkty zakupione z poza terytorium Polski, opłaty za zwrot nie bedziemy ponosić.

Koszt transportu od kupującego, do sprzedawcy ponosi kupujacy.


Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez nas takiej reklamacji.

GWARANCJA JAKOŚCI TOWARU

Towary zakupione u nas podlegają 12 miesięcznej gwarancji udzielanej przez producenta danego towaru, chyba że metka na towarze podaje inny okres gwarancji (nie może być krótszy a tylko dłuższy niż 12 miesięcy).
Gwarancji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne. Reklamowany towar przesłany do nas powinien być czysty. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.
Podstawą do przyjęcia reklamacji są dane dotyczące transakcji, zarejestrowane w naszym systemie.
Dzięki temu nie jest konieczne dołączanie dowodu zakupu do reklamowanego towaru.

Przesyłka z reklamowanym towarem powinna zawierać wyraźną informację, czy reklamacja dotyczy „GWARANCJI” czy też „NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ”, dokładny opis reklamacji, wskazanie czego żądasz, oraz adres zwrotny z kontaktowym numerem telefonu. Do przesyłki musi być dołączony pismo z pełną informacją o reklamacji.

Reklamacja z tytułu gwarancji zostanie rozpatrzona i odesłana najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas pisma w sprawie tej reklamacji.

Udzielenie przez producenta towaru gwarancji na ten towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza Twoich uprawnień wynikających z „niezgodności towaru z umową”.

Wyłącza się odpowiedzialność firmy Eversun za uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie przewozu.Prosimy spisać protokół reklamacyjny w czasie odbioru lub po prostu nie odbierać uszkodzonej przesyłki.
Po sporządzeniu protokółu reklamacyjnego prosimy o informację. Będziemy w stanie ubiegać się o odszkodowanie i dostarczyć nowy przedmiot.
Nie stanowią wad fizycznych objętych zakresem odpowiedzialności Eversun różnice w wyglądzie produktów w stosunku do ich prezentowanego wizerunku powstałe tak w wyniku zmian produkcyjnych jak i w wyniku różnic wynikających z parametrów technicznych edycji prezentacji lub jej odbioru.

W przypadku dostarczenia towarów za pośrednictwem wyspecjalizowanego przewoźnika nabywca stwierdzający powstanie szkody transportowej jest obowiązany wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe /Dz. U. z 1995 r., Nr 119, poz. 575 z późń. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.

 

Kolorystyka

 

Z uwagi na specyficzny sposób prezentacji odcieni i kolorów (wyświetlanych na ekranie monitora, dodatkowo o różnych rozdzielczościach i kalibracjach), rzeczywisty kolor wybrany z dostepnych kolorów, może odbiegać od koloru rzeczywistego sprzedawanych produktów.
W przypadku produktów firm Ayala, Panda Trzebnica istnieje możliwość przesłania skrawka skaju z kolorem którym są Państwo zainteresowani. Reklamacje związane z różnicami w odcieniach produktów przygotowywanych na zamówienie nie będą uwzględniane. 

 


Scroll